O autorovi

Prozaik, autor rozhlasových a televizních her, filmový scénárista ROMAN RÁŽ (28.5.1935 v Praze) vystudoval na Filosofické fakultě Masarykovy university v Brně dějiny umění a estetiku, na pražské FAMU pak studoval mimořádně také filmovou vědu a dramaturgii. Doktorát v oboru divadelní a filmové vědy získal na Karlově universitě.
Už jako student publikoval básně, fejetony a povídky v Novém životě, Hostu do domu a jinde. Po studiu pracoval jako režisér a dramaturg zábavných pořadů v Brně, v letech 1967-1971 působil jako dramaturg literárně dramatického oddělení brněnského studia Československé televize, odkud byl začátkem tzv. normalizace propuštěn z ideových důvodů.Od r. 1971 je tedy spisovatelem ve svobodném povolání, třebaže první léta nesměl publikovat pod svým jménem a jeho první tři knihy byly vyřazeny z knihoven jako libri prohibiti.

Debutoval souborem povídek JEDINÁ NOC (1962). Pro kompozici jeho prvních próz: UČITEL PTAČÍHO ZPĚVU (1966), KDO UMLČEL MATYÁŠE (1968), JEDNOU SE OHLÉDNEŠ (1968) je charakteristické střídání modelových situací v různých časových rovinách. Prosazuje se v nich téma manipulace člověka a hledání odpovědi na otázku, do jaké míry lze přistoupit na kompromisy. Snaha o nalezení přijatelné míry konformity, vlastní integrity a autenticity provází protagonisty jeho románů také v sedmdesátých letech, jak o tom svědčí SMRT V KAŠTANOVÉM DOMĚ (1976), či devět let čekající na vydání a pak do několika jazyků přeložený PRODAVAČ HUMORU (1979), podle něhož napsal Ráž s režisérem Jiřím Krejčíkem scénář stejnojmenného filmu z r.1986. Také hrdinové románu BLUDNÉ KAMENY (1981) procházejí životní krizí a docházejí k poznání, že chtějí-li si zachovat svůj charakter a morálku, je třeba odmítnout neustálé přizpůsobování, i kdyby to bylo sebevýhodnější.

V dalších románech se v Rážově tvorbě prosazují prvky groteskní poetiky. Příběhy jsou vyprávěny v tragikomické poloze, s důrazem na satirické vyjádření. V prózách VRABČÍ HNÍZDO (1983) a ŠOKMISTR (1985) se v příbězích trapných příživníků ozývá ostrá kritika tehdejší společnosti i pražských uměleckých a kulturních institucí. Následují psychologické romány NARCISOVÝ DŮM (1988) a IN FLAGRANTI (1989), jež Ráž rovněž adaptoval pro televizi (a jejichž inscenace režírovali J. Henke, resp. A.Procházková). V těchto prózách se střetává násilí, sobectví a touha po majetku s tolerancí, humanitou a slabostí, která zapříčiňuje zlo. Zcela jiný je příběh stárnoucí herečky, jak jej zachycuje román POKUŠENÍ NA KONCI LÉTA (1989).

V rozsáhlé próze CESTA PO KOLENOU (1992) se Ráž vrací ke svému oblíbenému neúspěšnému hrdinovi, který je pro svou pasivitu odstrkován v práci i rodině, jíž se ovšem cele obětuje. Titul ZACHRÁNCI SAMOTY (1999) pokračuje v linii psychologických děl. Napínavý příběh lásky a nenávisti reflektuje tentokrát současný život prostých lidí na venkovské samotě.

V r. 2003 vydal Ráž román FAUST UMÍRÁ DVAKRÁT, v němž ústy několika vypravěčů a za pomoci četných retrospektiv ukazuje na modelovém osudu jihoamerického politika závislost na moci a důsledky jejího usurpování. Kniha se váže k stejnojmenné rozhlasové hře z šedesátých let, kdy také vznikla její první verze, která ale po sovětské okupaci nemohla z politických důvodů vyjít.
Román BONVIVÁN (2005) navazuje na lehčí, zábavnější část Rážovy tvorby. S humornou nadsázkou líčí trapný pokus stárnoucího provinčního herce o uplatnění v televizi a jeho hledání důstojného místa ve společnosti i v rodině. Poetická novela KÁMEN V OKNĚ – Podzimní elegie za starého muže (2007), má svůj předobraz v jedné Rážově původní rozhlasové hře. Úsporným, až minimalistickým stylem, varuje před rostoucí intolerancí a násilím, které se zabydluje už v nejmladší generaci a prorůstá nenápadně celou společností. Následuje nevážná próza o vážných věcech NEVĚŘ MI ANI SLOVO (2009) a o dva roky později /2011/ zatím poslední Rážovo prozaické dílo – groteskní thriller V JÍDELNĚ SE NEVRAŽDÍ, do prózy převedená atraktivní divadelní hra, kterou autor představí na pražském knižním veletrhu.

Pro rozhlas napsal Ráž na dvacet her, z nichž jmenujme např. tituly SMYČKA, RUCE NAD VODOU, KDYŽ TRÁVA ZNOVU KVETE, LEGENDA O STŘEŠE SVĚTA, FAUST UMÍRA DVAKRÁT, JAK POZNÁM NEPŘITELE; všechny vznikly do roku 1970 a dočkaly se úspěšného vysílání v Kanadě, Irsku, Švýcarsku, Spolkové republice Německou a jinde. Následovala dvanáctiletá nucená odmlka a zákaz práce pro rozhlas, po jehož „odpykání“ Ráž přišel s další vlnou her, např. HRDINA TELELEVIZNÍCH SERIÁLŮ, HODINA POD RADNIČNÍ VĚŽÍ, cyklus NEODESLANÉ DOPISY, PASTI, PASTI, PASTIČKY, VYMAHAČ a další.

Z televizních her je třeba jmenovat: POZVÁNÍ SPRAVEDLIVÝCH, TAKOVÁ TEČKA NA MAPĚ, MAGNETICKÁ LUNETA, STŘECHA POD VODOU, SEDM KILO PRO KRÁLIČKA, DRŽ SE ROVNĚ, KAČENKO, OSMÝ DIV SVĚTA, NEŽ POZNÁŠ PRVNÍ ÚSMĚV, OTRAVNÝ VÍKEND, VOLAVKA, KÁMEN V OKNĚ, ŽENA V KLECI. Celovečerní filmy zastupuje již zmíněný PRODAVAČ HUMORU a detektivka SMRT V KRUHU. Pro divadlo napsal Ráž zatím jen tragikomedii na motivy svého románu BONVIVÁN.

Roman Ráž je nositelem několika cen a čestných uznání za televizní i rozhlasové hry a za román IN FLAGRANTI.
Jako celoživotní nestraník, jehož rodina byla krutě persekvována hned v roce 1948, podílel se v listopadu 1989 na založení Klubu spisovatelů nestraníků, v němž působil zpočátku jako jeho předseda. Od počátku byl členem Obce spisovatelů, v níž byl několikrát zvolen do její Rady, pracoval ve Výboru Českého literárního fondu, v komisích a porotě Ministerstva kultury ČR. V současnosti je členem porot Magnesia litera, dále členem výboru Českého centra PEN klubu a Správní rady Divadelní, literární, audiovizuální agentury DILIA.

English summary:
Prose, radio, television and film script writer ROMAN RÁŽ (born 28 May 1935 in Prague) first read art history and aesthetics at Brno’s Masaryk University School of Liberal Arts, then continued with film studies and dramaturgy at the Film School of Prague’s Academy of Performing Arts, and earned his doctoral degree in theatre and film studies from the Charles University.

It was already during his studies that he started publishing poems, feuilletons and short stories in Nový život, Host do domu and other major journals. After graduation he first worked as director and editor of entertainment programmes in Brno, continuing his professional carem as editor of the literary and dramatic department of the Brno studio of Czechoslovak Television, with which he stayed from 1967 till 1971 when he was sacked for „ideological reasons“ at the beginning of the so-called normalisation that followed the 1968 Soviet invasion of the country. He therefore started supporting himself as a writer, even though he could not publish under his own name during the early years of his freelancer’s existence and his three first books were taken off library shelves and banished as libri prohibiti.

His literary début was a book of short stories titled Jediná noc (A Single Night, 1962). The composition of his early prose volumes titled Učitel ptačího zpěvu (Bird Song Teacher, 1966), Kdo umlčel Matyáše (Who Silenced Matthias, 1968), Jednou se ohlédneš (You’ll Look Back One Day, 1968) is characteristically marked by repetition of model situations in different times as well as by a recurrent theme of  manipulation of human beings trying to find what amounts to a tolerable compromise. The quest for an acceptable degree of one’s conformity, integrity and authenticity is typical also for the protagonists of the author’s novels from the 1970′s, as attested by Smrt v kaštanovém domě (Death in the Chestnut House, 1976), or Prodavač humoru (The Humour Vendor, 1979). The latter waited nine years before it was published, after which it was translated into several languages and in 1986 even saw a screen version based on a script which Roman Ráž wrote together with the film’s distinguished director, Jiří Krejčík. The protagonists of the novel Bludné kameny (The Mavericks, 1981) likewise belong to those who, forced to face a crisis, come to the realisation that if they wish to retain their character and stick to their ethical values they must stop to continuously keep doing what is expected of them, even if their refusal should be to their disadvantage.

The author’s subsequent novels reveal elements of grotesque poetics, their tragicomic stories making use of satire. In Vrabčí hnízdo (A Sparrows‘ Nest, 1983) and Šokmistr (The Shockmaster, 1985), the stories focusing on awkward social spongers offer a sharp critique of the period society in general and Prague’s art and culture institutions in particular. Then came psychological novels Narcisový dům (The Daffodil House, 1988) and In flagranti (1989) which the author also adapted for television (with the productions directed by leading TV drama directors Josef Henke and Anna Procházková, respectively). The novels deal with encounters of violence, egoism and greed with tolerance, humaneness and weakness causing evil. Quite different in character is a novel titled Pokušení na konci léta (A Late Summer’s Temptation, 1989) and telling the story of an aging actress.

In his extensive prose titled Cesta po kolenou (Crawling, 1992), the author returns to his favourite character of an unsuccessful man whose lack of drive makes him overlooked both in his job and in his family for which he naturally sacrifices himself. The psychological line of novels continues with Zachránci samoty (Solitude Saviours, 1999), a breathtaking story of love and hatred marking the life of simple folks from an isolated farmhouse.

In 2003 Roman Ráž published Faust umírá dvakrát (Faustus Dies Twice), a novel which uses several narrators and numerous retrospectives to tell a story of a Latin American politician as a model example of the addicting effect of power and its usurpation. The novel is derived from a radio play which was produced under the same title during the 1960′s and even gave rise to a book version which, however, the political situation of the post-invasion years made impossible to publish.

The next novel titled Bonviván (Bon Vivant, 2005) is another example of the lighter, more entertainment-oriented line of the author’s oeuvre. Using enjoyable overstatement, it tells the story of an aging provincial actor’s awkward attempt to make it in television and find for himself a respected position in society as well as in his own family.

So far the most recent of the author’s prosaic works is a poetic novel titled Kámen v okně – Podzimní elegie za starého muže (A Rock in the Window: An Autumn Elegy for an Old Man, 2007), inspired by one of his original radio plays. Written in a terse and even minimalist style, it warns against increasing intolerance and violence, rampant among the youngest generation and inconspicuously engulfing the whole society.

Roman Ráž has written altogether seventeen radio plays, e.g. Smyčka (The Loop), Ruce nad vodou (Hands above Water), Když tráva znovu kvete (When Grass Comes to Flower Again), Legenda o střeše světa (A Legend of the Roof of the World), Faust umírá dvakrát (Faustus Dies Twice), Jak poznám nepřítele (To Recognise an Enemy). All of these appeared before 1970 and were also aired in Canada, Eire, Switzerland, the Federal Republic of Germany and elsewhere. Then came a forced twelve years‘ silence and banishment from the radio waves but after „sitting it out“, Roman Ráž came with another wave of radio plays such as Hrdina televizních seriálů (A Television Series Hero), Hodina pod radniční věží (An Hour under the Town Hall Tower), a 10-part series titled Neodeslané dopisy (Unposted Letters), Pasti, pasti, pastičky (Traps, Traps, Tiny Traps), Vymahač (The Reclaimer) and others.

From among his television plays mention need be made of Pozvání spravedlivých (An Invitation of the Just), Taková tečka na mapě (Such a Tiny Dot on the Map), Magnetická luneta (The Magnetic Lunette), Střecha pod vodou (Roof under Water), Sedm kilo pro králička (Seven Kilos for a Little Rabbit), Drž se rovně, Kačenko (Keep Upright, Katie), Osmý div světa (The Eighth Wonder of the World), Než poznáš první úsměv (Before You Know the First Smile), Otravný víkend (A Dead Boring Weekend), Volavka (Decoy Duck), Kámen v okně (A Rock in the Window), Žena v kleci (A Woman in a Cage).

The author’s full feature films include The Humour Vendor and a crime story toled Smrt v kruhu (Death in the Circle).

The only stage play which Roman Ráž has written so far is a tragicomedy based on his novel Bon Vivant.

Roman Ráž has been awarded several prizes and commendations for his television and radio plays as well as his novel In flagranti.

As a lifetime opponent of Communism as his family saw cruel persecution immediately after the Communist coup in 1948, Roman Ráž helped found the Non-Communist Writers‘ Club in November 1989 and was its first chairman. He has been member of the Society of Czech Writers ever since its incorporation, sat several times on its Council, as well as on the Czech Literary Fund Committee and various commissions and juries of the Czech Republic Culture Ministry. At present he sits on the jury of the Magnesia Litera Book Award and the Bohumil Polan Literary Prize, on the Czech Centre of the PEN Club Committee, on the Society of Czech Writers Council and on the Board of Directors of DILIA Theatrical, Literary and Audiovisual Agency.

Napsat komentář